Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.  Voorwerp en toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen enerzijds de fysieke of
rechtspersoon die de diensten bij ECOTEST BV bestelt, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor
professionele als privé doeleinden (hierna “de Klant” genoemd) en anderzijds de ECOTEST BV (met
maatschappelijke zetel te Haachtsesteenweg 236, 1820 Steenokkerzeel – KBO BE 0764.841.337, hierna
“ECOTEST BV” genoemd) of desgevallend enige andere rechtspersoon die in de plaats zou treden van ECOTEST
BV.

2. Algemene bepalingen en definities

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die wordt geplaatst. Enkel deze
algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling van diensten bij ECOTEST BV. Deze algemene
voorwaarden kunnen op elk ogenblik aangepast worden. De voorwaarden die van toepassing zijn op het
ogenblik van een bestelling blijven echter van toepassing op de uitvoering van die diensten, tot aan de volgende
bestelling die de Klant plaatst.

2.2 De diensten van ECOTEST BV worden uitsluitend op het Europese grondgebied gepresteerd. ECOTEST BV
kan de bestelling van de Klant uitsluitend aanvaarden indien het adres waarvoor de diensten worden besteld,
in Europa ligt. De Klant zal het feit dat hij de door ECOTEST BV gekozen taal (tenzij uitzondering, is dit de
Nederlandse taal) niet voldoende beheerst, niet kunnen inroepen om de niet-toepasselijkheid van één of
meerdere voorwaarden in te roepen. Het aanvaarden van deze offerte wordt beschouwd als het plaatsen
van een bestelling.

2.3. De Klant bestelt de diensten steeds in zijn eigen naam en voor zijn eigen rekening en kan zich niet
beroepen op uitzonderingen (in rechte of in feite) die samenhangen met een mandaat of een volmacht die door
een of meerdere derden zijn toegekend, om de uitvoering van zijn verplichtingen tegenover ECOTEST BV of de
verkoper uit te stellen, op te schorten of stop te zetten.

3. Afsluiten van het contract op afstand

3.1 De diensten en de beschrijving ervan, die raadpleegbaar zijn op de website www.ecotest.be of die
meegedeeld zijn door enig ander communicatiemiddel, binden ECOTEST BV niet en vormen geen aanbod in de
burgerrechtelijke zin van het woord. Bijgevolg volstaat het niet om een aanvraagdocument van ECOTEST BV
Diensten in te vullen om een contract af te sluiten dat op dergelijke diensten betrekking heeft. Het
dienstencontract wordt afgesloten wanneer de bestelling schriftelijk of mondeling door een vertegenwoordiger
van ECOTEST BV wordt bevestigd. ECOTEST BV of de verkoper behouden zich het recht voor om bijkomende
inlichtingen te vragen en – bij afwezigheid daarvan – de uitvoering van de bestelling te weigeren.

4. Uitvoeringsmodaliteiten

4.1 De vervulling van alle hierna omschreven verplichtingen in hoofde van de Klant vormt op ieder ogenblik
een noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van de prestaties door ECOTEST BV. Bij iedere niet-naleving
van één of meerdere hierna omschreven verplichtingen, kan ECOTEST BV hetzij afzien van de uitvoering van de
opdracht, hetzij deze opdracht uitvoeren mits bijkomende prestaties, die afzonderlijk zullen aangerekend
worden.

4.2 De Klant dient schriftelijk en tijdig, dit is minstens 48 uur op voorhand (zaterdag, zondag en officiële
feestdagen niet meegerekend) volledige en duidelijke instructies, mededelingen, technische en/of
administratieve inlichtingen met betrekking tot een opdracht aan ECOTEST BV te bezorgen, zodat het werk
correct kan voorbereid worden.
Als informatieverstrekker staat enkel de Klant in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies en
mededelingen. Hij zal ECOTEST BV vooraf in kennis stellen van alle gekende, reële of mogelijke gevaren in
verband met een bestelling.

4.3 De Klant dient ervoor te zorgen dat het personeel van ECOTEST BV de beschikking krijgt over alle
toelatingen noodzakelijk tot het betreden van de plaats van uitvoering van de opdracht en moet alle
noodzakelijke stappen ondernemen om obstakels voor of onderbrekingen in verband met de uitvoering van de
diensten te voorkomen of weg te nemen, en dat indien nodig er een afgevaardigde van de Klant ter plaatse
aanwezig is die de nodige toegangen verschaft. Het meegedeelde tijdstip van aanvang van een plaatsbezoek is
indicatief.
Door overmacht kan een vertegenwoordiger van ECOTEST BV steeds later zijn dan voorzien. Indien de Klant of
de vertegenwoordiger van de Klant de locatie van keuring verlaat of wanneer de vertegenwoordiger van
ECOTEST BV langer dan 30 minuten moet wachten om zijn opdracht te kunnen starten, is de klant verplicht een
schadevergoeding te betalen zoals voorzien in de algemene voorwaarden.

4.4 De prestaties worden slechts uitgevoerd in omgevingsvoorwaarden die verenigbaar zijn met een goede
uitvoering van de opdracht, in het bijzonder qua temperatuur, verlichting, bescherming tegen weersinvloeden,
en arbeidsveiligheid en -hygiëne in het algemeen. De Klant dient op regelmatige en doeltreffende wijze de
controles te verzekeren die te zijnen laste zijn.

4.5 ECOTEST BV kan de uitvoering van de aangeboden diensten aan derden toevertrouwen. Door de
aanvaarding van deze offerte ontstaat er een contract intuitu personae. Dit houdt in dat Ecotest zich
niet mag laten vervangen door derden of de uitvoering van de geboden diensten aan derden kan
toevertrouwen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.”

4.6 ECOTEST blijft maximum 5 jaar na het verkrijgen van de bouwvergunning verantwoordelijk voor het
EPB-dossier. Wanneer de Klant niet reageert op de aanvragen van ECOTEST om het dossier af te ronden en de 5
jaar worden overschreden, dan vervalt de aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid van ECOTEST. Wanneer deze
periode is verstreken, moet de Klant terug een nieuwe offerte aanvragen voor het dossier of een nieuwe
EPB-verslaggever aanstellen. Zie punt 23.5 voor gevolgen niet opleveren na 5 jaar.

5. Verslagen en rapporten

5.1 De verslagen, rapporten of certificaten (hierna “Verslagen” genoemd) worden opgesteld in naam en voor
rekening van de Klant, zelfs wanneer deze heeft verklaard dat hij voor rekening van een derde optreedt. De
Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat deze verslagen enkel de feiten weergeven zoals opgetekend door ECOTEST BV
op het ogenblik van de interventie zelf en binnen de grenzen van de ontvangen instructies.

5.2 De Verslagen worden opgesteld en opgestuurd in één enkel exemplaar. De Verslagen worden opgestuurd
per e-mail.

5.3 De Verslagen moeten steeds in hun geheel en in de context ervan worden voorgelegd en/of vermeld.
ECOTEST BV is niet verplicht om te verwijzen naar of verslag uit te brengen over feiten of omstandigheden die
vallen buiten de ontvangen instructies of de toegepaste alternatieve parameters.

5.4 ECOTEST BV neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de bewaring van het Verslag. Het is
bijgevolg de verantwoordelijkheid van de Klant om het Verslag te bewaren, overeenkomstig het onderstaande
artikel “Eigendomsoverdracht”. Behoudens in geval van wettelijke verplichting of van een verplichting die uit
een accreditatie volgt, dient ECOTEST BV na het verstrijken van de termijn van 36 maanden nadat het origineel
is verstuurd, geen nieuwe kopie van een Verslag te bezorgen aan de Klant.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De verplichtingen van ECOTEST BV zijn beperkt tot de verplichtingen die de Regelgeving inzake oplegt.
ECOTEST BV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor zover ze haar prestaties uitgevoerd heeft
overeenkomstig de voorschriften van deze regelgevingen.

6.2 De Klant erkent dat, door een dienstencontract af te sluiten, ECOTEST BV zich niet in de plaats stelt van de
Klant, en de Klant evenmin ontslaat van zijn verplichtingen. ECOTEST BV neemt geen enkele verplichting van de
Klant tegenover enige derde op zich, beperkt of vernietigt deze niet, en ontlast de Klant er niet van.

6.3 Elke klacht moet schriftelijk en zo snel mogelijk neergelegd worden na het einde van de controleprestaties
of na de overhandiging van het verslag. Indien binnen de 30 dagen volgend op de ontvangst van de klacht blijkt
dat ECOTEST BV in zijn verplichtingen is tekort geschoten, dan zal ECOTEST BV op eigen kosten een nieuwe
opdracht uitvoeren om de ECOTEST BV Diensten te presteren die het voorwerp van de klacht uitmaken.

6.4 Onder voorbehoud van het 1ste lid, draagt ECOTEST BV geen enkele aansprakelijkheid tegenover de Klant
of derden:
ingeval van verlies, schade of uitgaven die voortvloeien uit:
– Elektrische keuring van een erkend keuringsorganisme die uitgevoerd werd in opdracht van ECOTEST BV;
– het feit dat de Klant zich niet heeft gehouden aan eender welke van zijn verplichtingen die in deze algemene
voorwaarden of in het dienstencontract zijn beschreven;
– of uit elk onjuist resultaat, verslag of attest dat volgt uit een onduidelijke, foute, onvolledige, dubbelzinnige of
valse informatie die aan ECOTEST BV of aan een van haar vertegenwoordigers is bezorgd.
– in geval van verlies van winsten, verlies van productie, verlies van activiteiten of kosten die gemaakt worden
door een onderbreking van de activiteiten, verlies van inkomsten, verlies van opportuniteiten, verlies van
contracten, verlies van verhoopte winst, verlies van gebruik, verlies van Clientèle, of aantasting van de
reputatie, het niet realiseren van voortijdige besparingen, kosten of uitgaven die gemaakt zijn om producten
terug te roepen, kosten of uitgaven die gemaakt zijn om het verlies te beperken, en het verlies of de schade die
voortvloeit uit vorderingen die zijn ingesteld door derden (inclusief, zonder dat dit beperkend is, vorderingen op
basis van productaansprakelijkheid) die de Klant zou kunnen lijden.

6.5 De klant dient zijn verzekeraars op de hoogte te brengen van de inhoud van dit artikel en erop te letten dat
de bewoordingen van dit artikel tegenover hen tegenstelbaar zijn.

6.6 Het totale bedrag van de aansprakelijkheid van ECOTEST BV tegenover de Klant omwille van verliezen,
schade of uitgaven, ongeacht de aard of de herkomst ervan – uitgezonderd overlijden of letselschade die
berokkend worden aan een Klant die consument is – wordt voor elke gebeurtenis of reeks van samenhangende
gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs exclusief BTW die aan ECOTEST BV betaald is op
basis van het contract voor ECOTEST BV Diensten waarvan de niet-uitvoering de enige oorzaak voor het verlies,
de schade of de uitgaven is.

6.7 Een vertraging in de uitvoering van de verplichtingen van ECOTEST BV of van de verkoper, om welke reden
dan ook, geeft geen recht op schadeloosstelling en/of interesten. De termijnen, die te goeder trouw in de
bestelling of het overzicht ervan zijn vermeld, zijn louter indicatief en vormen geen wezenlijke voorwaarde van
het dienstencontract.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en alle rechten van welke aard dan ook, op het Verslag en op de
gegevens die erin staan, blijven de exclusieve eigendom van ECOTEST BV, niettegenstaande elke andersluidende
bepaling. Door de uitvoering van dit contract verkrijgt de Klant een beperkt gebruiksrecht van het Verslag als
dusdanig, voor zijn strikt persoonlijke behoeften, en desgevallend voor de persoonlijke behoeften van elke
opvolger zoals de eigenaar of de huurder van het goed, met dien verstande dat alle andere rechten op
reproductie, publieke mededeling, verspreiding, het maken van uittreksels of opnieuw gebruiken van het
Verslag of van de gegevens die erin staan, uitdrukkelijk voorbehouden worden aan ECOTEST BV.

8. Eigendomsoverdracht

8.1 In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de Verslagen de uitsluitende eigendom van
ECOTEST BV totdat de factuur volledig betaald is. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico op verlies
of schade over op de Klant zodra deze in het bezit is van de Verslagen.

9. Prijs en facturatie

9.1 De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

9.2 De overeengekomen prijzen zoals vermeld in de ondertekende offerte tellen voor de ganse
uitvoering van de diensten en kunnen niet gewijzigd worden, tenzij er tijdens de uitvoering van de
overeenkomst een wijziging van de van kracht zijnde regelgeving en wetgeving plaatsheeft, die de
rechten en plichten van de partijen substantieel wijzigt. In dat laatste geval verbinden de partijen zich
ertoe de prijzen en voorwaarden van deze overeenkomst ter goeder trouw te herzien.

9.3 Ingeval de Klant de aanvaarde opdracht (alles behalve EPB) geheel of gedeeltelijk mocht annuleren
respectievelijk de overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk verbreken, niet of laattijdig aanwezig was, is hij
aan ECOTEST BV van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijkstaande met 50% van de
prijs met een minimum van 75 euro van alle opgedragen en voorziene prestaties, onverminderd het recht een
hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe grond mocht bestaan.

9.4 Wanneer de Klant diensten waarvoor ECOTEST reeds werd aangesteld, alsnog door een ander bureau laat
uitvoeren, worden deze niet mindering gebracht van de overeenkomst waarvoor ECOTEST reeds werd
aangesteld.

9.5 ECOTEST BV behoudt zich het recht een factuur te herzien of een extra factuur na te sturen, wanneer blijkt
dat Klant niet de juiste dienst gekozen heeft volgens het aantal m² vloeroppervlak van de woning waar de dienst
voor geboekt werd. Als een dienst wordt geboekt of besteld via onze webshop en nadien blijkt dat de gekozen
dienst niet overeenstemt met de uitgevoerde dienst, waaruit bijkomstig blijkt dat de uitgevoerde dienst
duurder was dan de gekozen dienst, zal het verschil worden verrekend aan de opdrachtgever.

9.6 Facturatie opties in geval van EPB traject. ECOTEST hanteert de volgende standaard manier van factureren:
-Indien meerdere diensten in combinatie met EPB:
40% na de voorcalculatie(s) en/of warmteverliesberekening – 30% bij indienen startverklaring – 20% op het
einde van de metingen – 10% bij indienen eindaangifte
-Indien enkel EPB:
40% bij start van onze diensten – 30% bij indienen startverklaring – 30% bij indienen eindaangifte
-Indien enkel metingen
100% na uitvoeren van de metingen
Elk ander betalingsvoorstel is te bespreken en hiervoor stuurt u best een mailtje naar info@ecotest.be

10. Prijsherziening

10.1 De prijsoffertes van ECOTEST BV zijn tot 1 maand na offertedatum geldig. De sedert meer dan 6 maanden
gemaakte prijslijsten worden louter als indicatief
beschouwd en verbinden ECOTEST BV niet, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Zolang de
prijsofferte niet is aanvaard, reserveert ECOTEST BV zich het recht deze te herzien.

11. Betalingsvoorwaarden

11.1 De Klant heeft onderstaande modaliteiten om zijn bestelling te betalen:
– volledige betaling ter plaatse (contant)
– betaling per overschrijving na ontvangst van de factuur binnen de 14 dagen
– betaling op het adres van de maatschappelijke zetel na uitvoeren van de opdracht binnen de 14 dagen na
ontvangst van de factuur.

11.2 De factuur moet uitsluitend en persoonlijk aan ECOTEST BV of zijn vertegenwoordiger betaald worden.
Bijgevolg kan het nooit zo zijn dat ECOTEST BV de betaling bij derden moeten opvragen.

11.3 Wanneer de Klant een factuur op (andere) naam of bedrijf wenst, dient men dit te melden voor de
uitvoering van de opdracht.

12. Achterstallen en weigering tot betaling

12.1 Bij achterstallige betalingen behoudt ECOTEST BV zich het recht voor om haar prestaties zonder
aanmaning op te schorten en deze, behoudens andersluidend bericht van de Klant, te hervatten zodra de
betaling in orde is.

12.2 Elk (geheel of gedeeltelijk) niet schriftelijk betwist of zonder geldige reden onbetaald bedrag zal
automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling als volgt vermeerderd worden:
een verplaatsingsvergoeding die de verplaatsingskosten dekt;
alle andere facturen, ook diegene die op de dag van de controle of van de prestatie ter plaatse niet vervallen
zijn, worden onmiddellijk eisbaar;
een vergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 75 euro) en 1% intresten per
(begonnen) maand, te rekenen vanaf het einde van de betaaltermijn.

12.3 Wanneer het contract voorziet dat de opdracht na ontvangst van de factuur wordt betaald, moet elke
weigering om die factuur te betalen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur worden meegedeeld. In dat
geval zal elk bedrag dat op vervaldatum (geheel of gedeeltelijk) zonder geldige reden onbetaald is of niet
schriftelijk betwist werd, automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling als volgt vermeerderd
worden:
alle andere facturen, ook diegene die niet vervallen zijn, worden onmiddellijk eisbaar;
een vergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 75 euro) en 1% intresten per
(begonnen) maand, te rekenen vanaf het einde van de betaaltermijn.

12.4 Elke wijziging van de situatie van de klant, zoals de verkoop of de inbreng van het volledige of gedeeltelijke
vermogen, overlijden, handelingsonbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden of staking van betalingen,
vereffening van de goederen, gerechtelijke regeling, voorlopige opschorting van vervolgingen, concordaat,
faillissement of enige andere gelijkaardige procedure, de ontbinding of de verandering van rechtsvorm, zelfs na
de gedeeltelijke uitvoering van de contracten of van de bestellingen, leidt tot de toepassing van dezelfde
maatregelen als diegene die hierboven zijn voorzien voor niet-betaling.

13. Overmacht

13.1 Indien ECOTEST BV belet zou zijn om een van de diensten waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit
te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, buiten haar wil om, inclusief – zonder dat
deze lijst beperkend is – natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, het feit dat men
geen toestemming, licenties of registraties kan bekomen, ziekte, overlijden of ontslag van de werknemer die
met de opdracht belast is, of het feit dat de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan zal ECOTEST
BV onmiddellijk contact nemen met de Klant om een nieuwe afspraak te maken. De uitvoering van de
overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuw gemaakte afspraak.

14. Confidentialiteit

14.1 ECOTEST BV en de Klant zullen alle vertrouwelijke informatie bekomen bij uitvoering van de opdracht
strikt vertrouwelijk behandelen en zullen alles in het werk stellen om deze vertrouwelijkheid te handhaven ook
na uitvoering van de opdracht.

15. Overdracht van rechten en plichten

15.1 Geen van beide partijen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zijn
rechten of verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden, waarbij de dochter-, zuster- en/of
moederbedrijven van ECOTEST BV niet als derden worden aangezien.

16. Verzekering

16.1 ECOTEST verbindt er zich toe zijn burgerlijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid behoorlijk en
in voldoende mate te verzekeren bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij en op eenvoudig verzoek
van de klant hiervan het bewijs voor te leggen.

17. Personeels- af/aanwerving door de Klant

17.1 Het is aan de Klant verboden het personeel van ECOTEST BV en diens dochter-, zuster- en/of
moederbedrijven aan te werven of hoe dan ook gebruik te maken van hun diensten, tenzij mits voorafgaande
en schriftelijke toestemming van ECOTEST BV. Inbreuk op dit artikel zal van rechtswege aanleiding geven tot het
betalen van een schadevergoeding aan ECOTEST BV gelijk aan tweemaal het bruto jaarsalaris van het aan
ECOTEST BV, diens dochter-, zuster- en/of moederbedrijven onttrokken personeelslid.

18. Varia

18.1 Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar
verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen
niet aantasten of verminderen.

19. Uitvoeringsvoorwaarden

19.1 Er dient steeds gezorgd te worden voor een veilige toegang tot de te controleren woningen of installaties.

19.2 Onze vertegenwoordigers kunnen mogelijk zelf toestellen bedienen en manipuleren, zonder aanvaarding
van enige verantwoordelijkheid..

19.3 Behoudens afwijkingen, vormen visuele inspecties de basis van onze dienstverlening zonder demontage
van apparaten en/of toestellen door onze zorgen.

19.4 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst mag de vertegenwoordiger van ECOTEST BV zich
toegang verschaffen tot de te onderzoeken woning en installatie en het onderzoek verrichten zonder de
aanwezigheid van de Klant, diens aangestelde of bevoegd geacht persoon. In de gevallen waarin de
vertegenwoordiger van ECOTEST BV niet in de mogelijkheid zou worden gesteld het onderzoek uit te voeren,
zullen de eraan verbonden kosten door ECOTEST BV in rekening worden gebracht.

20. Toepasbaar recht en regeling van geschillen

20.1 Voor elk geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van dit document zal een minnelijke
regeling gezocht worden. Indien het conflict blijft bestaan, zal het opgelost worden volgens het Belgische recht,
uitsluitend door de rechtbanken te Gent voor wie de zaak aanhangig zal gemaakt worden door de meest gerede
partij; de partijen kiezen bij deze het Nederlands als taal voor de rechtspleging.

21. Aanleveren documenten en informatie

21.1 Aanleveren van documenten (bouwvergunning, keuringsverslagen, facturen, …) m.b.t. een EPB-dossier is
enkel mogelijk via het klantenportaal van ECOTEST BV. Documenten of informatie die op een andere manier
door de Klant aangeleverd worden aan ECOTEST BV, zullen niet worden opgenomen in het EPB-dossier. Op onze
beurt bezorgen wij alles ook enkel digitaal aan de klant.

22. Beëindigen overeenkomst

22.1 Als de verslaggever overlijdt, niet in staat is om zijn taak voort te zetten of als de overeenkomst wordt
beëindigd, moet de aangifteplichtige voor vervanging zorgen. De naam van de nieuwe verslaggever moet per
aangetekende brief worden meegedeeld aan de bevoegde instantie, samen met een verklaring die is
ondertekend door de architect die verantwoordelijk is voor de controle en de nieuwe verslaggever.

22.2 Als de aangifteplichtige niet begint met de uitvoering van de werken binnen een jaar na de aanstelling van
de verslaggever, kan de verslaggever besluiten dat de overeenkomst is beëindigd. In dat geval kan hij aanspraak
maken op de vergoeding zoals hierboven vermeld. Deze vergoeding moet minimaal 20% bedragen van het
ereloon dat verschuldigd is voor het resterende deel van de opdracht van de verslaggever.

22.3 De verslaggever kan zijn opdracht beëindigen zonder afbreuk te doen aan zijn recht op schadevergoeding
als de aangifteplichtige de vervulling van zijn taak belemmert. Dit is bijvoorbeeld het geval als de
aangifteplichtige de verslaggever niet de nodige gegevens verstrekt, weigert de startverklaring en de
EPB-aangifte te ondertekenen met de bijbehorende documenten, of de verslaggever niet toestaat om de werf
en de omgeving te bezoeken en te onderzoeken. Als de aangifteplichtige de erelonen niet tijdig of volledig
betaalt, kan dit ook reden zijn voor beëindiging.

22.4 De verslaggever kan het dossier afsluiten wanneer de termijn van 5 jaar verstreken is en de nodige
documenten en stavingsbewijzen om het dossier af te ronden niet zijn aangeleverd. In aanloop van deze
termijn, ontvangt de aangifteplichtige op regelmatige basis waarschuwingsmails (3 in totaal). Als deze
consistent genegeerd worden en er geen actie ondernomen wordt, wordt het dossier verwijderd uit onze
systemen. Er kan geen geld teruggevraagd worden en er wordt geen schadevergoeding betaald.

22.5 De huidige overeenkomst wordt beschouwd als een persoonlijke overeenkomst tussen de aangifteplichtige
en de verslaggever. De verslaggever kan de opdracht als beëindigd beschouwen als de aangifteplichtige niet
langer bestaat, afziet van verdere uitvoering van het project of het project overdraagt.

22.6 Als de woning wordt verkocht of overgedragen voordat de aangifte is opgemaakt, moet er op verzoek van
de bouwheer een tussentijds EPB-verslag worden opgemaakt. Daarna wordt de overeenkomst tussen de
oorspronkelijke aangifteplichtige en de verslaggever beëindigd en wordt de eindfactuur opgemaakt. De
verslaggever heeft namelijk geen contract met de koper of nieuwe aangifteplichtige.